VI LÆRER SPROG – I VUGGESTUEN OG DAGPLEJEN                            

INFORMATION TIL FORÆLDRE

Jeres barns dagtilbud er med i projektet Vi lærer sprog – i vuggestuen og dagplejen, som gennemføres i et samarbejde mellem forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet og Rambøll Management Consulting. I projektet har jeres dagtilbud haft særligt fokus på at udvikle det pædagogiske arbejde med børnenes sproglige udvikling. Fra september 2017 vil jeres dagtilbud også sætte særligt fokus på samarbejdet mellem dagtilbud og forældre om barnets sprog.

Her kan I læse om, hvad det betyder for jer.

Formål og indhold

Forskning viser, at et godt samarbejde om sprogindsatsen mellem forældre og dagtilbud kan styrke barnets sproglige udvikling. Det skyldes, at både de samtaler, som finder sted i dagtilbuddet, og de samtaler, som finder sted i hjemmet, har afgørende betydning for et barns sprogtilegnelse. Det er derfor vigtigt at få viden om, hvordan samarbejdet med forældre kan styrke børnenes sproglige udvikling i danske dagtilbud. Hvordan I som forældre vil blive inddraget i indsatsen vil afhænge af jeres barns sproglige behov. Indsatsen består af to dele. Dels en generel forældreinvolvering for alle forældre og dels en udvidet forældreinvolvering sammen med forældre til børn, der kan have glæde af ekstra støtte til deres sproglige udvikling.

Den generelle forældreinvolvering (inddragelse af alle forældre)

I den generelle forældreinvolvering ønsker vi at inddrage alle forældre. Følgende aktiviteter vil finde sted:

I løbet af september 2017 vil jeres dagtilbud afholde et forældremøde. Her vil I blive introduceret til, hvordan dagtilbuddet arbejder med at udvikle læringsmuligheder for børnene. I vil også blive introduceret til den aktive involvering af jer som forældre, som begynder i efteråret, og hvordan I som forældre kan understøtte barnets sprog.

I perioden fra den 23. oktober 2017 til den 20. april 2018 vil jeres dagtilbud løbende inddrage alle forældre gennem følgende aktiviteter:

- Hver uge udsender jeres dagtilbud ugens sprogtip. Ugens sprogtip er et tip til, hvordan du som forælder kan understøtte dit barns sproglige udvikling i hjemmet. Sprogtippet er udformet som en konkret aktivitet, du kan lave med dit barn.

- Desuden vil dagtilbuddet løbende inddrage jer som forældre i det arbejde, der gøres i dagtilbuddet i forbindelse med Vi lærer sprog. Fx vil I løbende blive informeret om de aktiviteter og målord, der arbejdes med i dagtilbuddet, så I også selv kan understøtte børnene i at bruge målordene hjemme og kan tale med barnet om dagens aktiviteter.

Den udvidede forældreinvolvering (inddragelse af udvalgte forældre)

I den udvidede forældreinvolvering ønsker vi at inddrage forældre til børn, hvor barnet kan have et særligt sprogligt behov. Dette vil blive vurderet ved hjælp af et spørgeskema, som vurderer barnets ordforråd (CDI). Det vil være det pædagogiske personale, der ved hjælp af et spørgeskema vurderer barnets ordforråd. Forældrene til disse børn vil herefter blive inviteret til at deltage i det udvidede forældresamarbejde.

Der kan være store variationer i børns tidligere sprogtilegnelse, og disse forskelle er ikke nødvendigvis et udtryk for, at børn har eller vil få sproglige udfordringer. Imidlertid viser forskning, at børns tidlige sprogtilegnelse kan have stor betydning for barnets muligheder senere i livet. Derfor ønsker vi med indsatsen, at stille så mange læringsmuligheder til rådighed for barnet som muligt ved både at sætte fokus på læringsmulighederne i dagtilbuddet, og på hvordan forældre kan støtte barnet i hjemmet.

Personalet vil tilbyde forældre at deltage i den udvidede forældreinvolvering efter den 18. september 2017.

Forældre der får tilbud om at deltage i den udvidede forældreinvolvering, vil udover ovenstående aktiviteter derfor blive tilbudt at deltage i et 20 ugers forløb fra den 23. oktober 2017 - 20. april 2018 med følgende aktiviteter.

3 individuelle vejledningssamtaler af en times varighed. Over tre individuelle vejledningsgange vejledes det enkelte forældrepar/den enkelte forælder i forhold til barnets konkrete behov. Der tages udgangspunkt i forældrenes vurdering, og herudfra opstilles der udviklingsmål for barnet og arbejdes med strategier, som forældrene kan bruge med barnet i hjemmet. Den første samtale vil finde sted i perioden fra 25. september – 13. oktober 2017, den anden samtale i perioden fra 30. oktober – 3. november 2017 og den tredje samtale i perioden fra 8. januar – 12. januar 2018.

Forældrekursus over to gange. På kurset vil man som forælder få mulighed for at opnå ny viden om børns sprogudvikling, få mulighed for at sparre med andre forældre og fagligt personale om barnets sprog og lære konkrete strategier til at understøtte barnets sprog. Den første kursusgang falder i perioden fra den 23.-27. oktober og den anden kursusgang falder i perioden fra den 13.-17. no-vember.

’Stay and play’ finder sted i dagtilbuddet/legestuen løbende over hele indsatsperioden. Forældre, der deltager i den udvidede forældreindsats, vil hver fjerde uge (i alt fem gange) blive inviteret til at deltage i en aktivitet sammen med børn og personale. Ved at deltage i disse aktiviteter kan man som forældre få inspiration til aktiviteter, som man også kan lave med barnet i hjemmet med henblik på at understøtte barnets sprog.

Vi håber, I vil støtte op om projektet, og vi glæder os til at samarbejde med jeres dagtilbud. Hvis I har spørgsmål, beder vi jer kontakte jeres dagtilbudsleder.

Med venlig hilsen

Dorthe Bleses, Projektleder/Professor, Trygfondens Børneforskningscenter

Peter Jensen, Professor, Institut for økonomi, Aarhus Universitet

Hanne Nielsen, Manager, Rambøll Management Consulting

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 01-12-2017